Het succes van Tijdelijke Natuur, monitoringsrapport vier jaar Tijdelijke Natuur Eeserwold

Het concept Tijdelijke Natuur wordt sinds 2010 als pilot toegepast op de locatie Eeserwold bij Steenwijk: een braakliggend bedrijven- en woonterrein van ongeveer 100 hectare. Uit de in 2011 gehouden inventarisatie op broedvogels kwam naar voren dat het gebied rijk is aan verschillende broedvogels, met name de soorten die gebonden zijn aan overjarige ruigte. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is in 2013 een tweede monitoringsronde gehouden om de diversiteit aan soorten en de natuurwinst van Tijdelijke Natuur op Eeserwold in kaart te brengen.

De volgende soortgroepen zijn onderzocht: broedvogels, dagvlinders, libellen, sprinkhanen, zoogdieren, amfibieƫn en planten. Drie professionals en zes vrijwilligers hebben de inventarisatie uitgevoerd. Daarnaast is gebruik gemaakt van openbare gegevens, zoals die van waarneming.nl.

In totaal zijn er 53 soorten broedvogels vastgesteld, waarvan 7 Rode Lijst soorten. Daarnaast zijn 13 soorten dagvlinders, 9 soorten libellen, 9 soorten sprinkhanen en 197 plantensoorten gevonden. Ten opzichte van de broedvogelmonitoring in 2011 zijn in het gehele gebied 13 nieuwe broedvogels waargenomen en 2 soorten zijn niet meer waargenomen. We zien dat 25 vogelsoorten een toename laten zien, 7 soorten constant blijven en 4 soorten in aantal zijn afgenomen. Het totaal aan broedparen van de 7 Rode Lijst soorten is toegenomen van 36 naar 58.

Opmerkelijk aan de waargenomen van broedvogels is dat dit grotendeels soorten zijn die afhankelijk zijn van overjarige voedselrijke ruigtes. Juist dit is veelvuldig aanwezig in het gebied. Ook opvallend zijn de hoge aantallen Bosrietzangers, Kleine karekieten, Gele kwikstaarten, Grasmussen en Rietgorzen.

Naast het aantoonbaar succes bij de broedvogels zijn andere leuke en opmerkelijke waarnemingen gedaan van Otter, Velduil, Noordse winterjuffer, Knopsprietje en vele Hooibeestjes en Kleine vuurvlinders. Noemenswaardige planten en soorten die een bijzonder milieu indiceren zijn; Veenpluis, Snavelzegge, Tijmereprijs, Moeraswederik, Dotterbloem, Waterviolier en Zilverhaver.

Dit onderzoek laat zien dat Tijdelijke Natuur een hoge en unieke natuurwaarde kan opleveren. De broedvogelsamenstelling in combinatie met de hoge dichtheden is voor Nederlandse begrippen uniek en zeldzaam! Voor vogelsoorten van ruigte en struweel is de Tijdelijke Natuur op Eeserwold een belangrijke kraamkamer.

Lees het volledige rapport >>